website./blog_kn6 | Quick POS - โปรแกรมขายหน้าร้าน ใช้ง่าย ราคาประหยัด

รู้ก่อนพลาด ! เตรียมให้พร้อม ก่อนเปิดขายแฮลกอฮอล์ในร้านอาหาร

คนทำร้านอาหารส่วนใหญ่หมายมั่นทำยอดขายสร้างกำไรกัน และสิ่งหนึ่งที่เกือบจะแยกกันไม่ออกเมื่อนึกถึงช่วงเทศกาลฉลองปลายปีคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มควบคุมตามกฎหมายดังนั้นหากร้านอาหารร้านใดจะมีจำหน่ายจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง เพราะหากไม่ขออนุญาตแล้วมีการตรวจพบร้านอาหารร้านนั้นมีสิทธิ์ถูกสั่งปิดได้ทันที ซึ่งรายละเอียดการขออนุญาตมีอะไรบ้าง ต้องติดต่อกับหน่วยงานไหน เรามีข้อมูลมาบอก

Odoo • A picture with a caption

จะขายเหล้า ขายเบียร์ ร้านต้องมีทะเบียนพาณิชย์ก่อน

สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องทำ หากต้องการให้ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้คือ การจดทะเบียนพาณิชย์เนื่องจากการขายสุรา เบียร์ถือเป็นการประกอบกิจการพาณิชย์ประเภทหนึ่งที่ร้านบุคคลธรรมดาจะกระทำไม่ได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ประเภทร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอที่ร้านตั้งอยู่แต่หากการทำร้านอาหารเป็นในรูปแบบนิติบุคคลอยู่แล้วจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทก็ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ในส่วนนี้

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์

  • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) ดาวน์โหลดได้ในลิงค์นี้ :  https://bit.ly/2VxaPMB
  • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)
  • กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้      (1) หนังสือให้      ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ (2) สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
  • แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
ต้องขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มสุราให้ถูกต้อง
เนื่องจากสุรา เป็นเครื่องดื่มที่มีกฎหมายควบคุมดังนั้นการจะนำสุรา รวมถึงเบียร์มาจำหน่ายในร้านจะต้องทำการขออนุญาตตามกฎหมายกำหนดซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและออกใบอนุญาตได้แก่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครขออนุญาตที่กรมสรรพสามิตส่วนในต่างจังหวัดขออนุญาตได้ที่สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด หรือ  ยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์กรมสรรพสามิต  >>  https://bit.ly/2ykRUtQ

โดยใบอนุญาตที่จะขอเป็นใบอนุญาตเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ต่างจากการขอใบอนุญาตผู้ผลิตและนำเข้าแต่ก็ให้รู้กันว่า ใบอนุญาตมี 2 ประเภท  เพื่อจำหน่าย  และ  เพื่อผลิตนำเข้า

มีสิ่งสำคัญอยู่หนึ่งข้อที่ผู้ประกอบการจะต้องรู้ไว้หากจะขอใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายสุรา นั่นคือ สถานที่ตั้งร้านจะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษา ศาสนสถานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ เขตโซนนิ่งตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ซึ่งตรวจสอบได้กับกรมสรรพสามิตท้องที่


เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขออนุญาตจำหน่ายสุรา
  • แบบฟอร์มคำขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มสุรา แบบ สยพ.1 ดาวน์โหลดได้ในลิงค์นี้ : https://bit.ly/2AXG3CJ

  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นขออนุญาต

  • หนังสือยินยอมของเจ้าของสถานที่ ยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่จำหน่ายเครื่องดื่มสุราพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่

  • กรณีเป็นสถานที่เช่า ให้แนบหนังสือสัญญาเช่าสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่เช่า

  • แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสุรา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโซนนิ่ง

  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ


เมื่อยื่นคำขออนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารและตรวจสอบโซนนิ่งหากทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบก็จะออกใบอนุญาตเป็นเวลา 1 ปีซึ่งผู้ประกอบการจะต้องขอต่อใบอนุญาตปีต่อปี

ข้อพึงระวังคือ เมื่อได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสุรามาแล้ว ประเภทของสุราที่จะจำหน่ายได้คือทุกยี่ห้อที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศไทย จะเป็นยี่ห้อคนไทยหรือนำเข้ามาผ่านการเสียภาษีติดแสตมป์ถูกต้องแล้วเท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายสุราที่ผลิตขึ้นเองได้ และไม่ว่าทางร้านจะมีเมนูใด ๆ ที่มีส่วนผสมของสุราหากสุราที่นำมาเป็นส่วนผสมนั้นเป็นสุราได้รับอนุญาตก็สามารถทำได้ เช่น คอกเทล เป็นต้น

ดังนั้น สำหรับผู้ประกอบการใดที่ประสงค์มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์จำหน่ายในร้าน ควรดำเนินการยื่นขออนุญาตแต่เนิ่น ๆ เผื่อมีประเด็นใดติดปัญหาจะได้มีเวลาแก้ไขทัน และอีกหนึ่งประเด็นที่จำเป็นหากร้านไหนต้องการจะมีวงดนตรีมาเล่นสด ๆ ด้วย หากร้านเปิดเกินเที่ยงคืน จะต้องยืนขออนุญาตประกอบกิจการสถานบริการเพราะเข้าข่ายตามกฎหมายกำหนด โดยในเขตกรุงเทพมหานครยื่นขออนุญาตที่สถานีตำรวจท้องที่ ที่สถานบริการตั้งอยู่ต่างจังหวัดยื่นขออนุญาตที่อำเภอท้องที่ ใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตประมาณ 10-15 วัน