DEMO | Quick POS - โปรแกรมขายหน้าร้าน ใช้ง่าย ราคาประหยัด

ทดลองใช้โปรแกรม
ตารางเปรียบเทียบโปรแกรม
ทดลองโปรแกรม Basic

URL : http://demo.kaidee-pos.com/shop1
user name : test
password : passwordทดลองโปรแกรม Standard

URL : http://demo.kaidee-pos.com/shop2
user name : test
password : passwordทดลองโปรแกรม Premium

URL : http://demo.kaidee-pos.com/shop3
user name : test
password : password